Categorieën
leiderschap

Leiderschap coaching: opleiding chef-waardeerder

Opleiding chef-waardeerder met als voornaamste topics:

 • het toelichten van het waarderingsssyteem
 • opmaken van taakafspraken
 • voeren vanevaluatiegesprekken
 • opmaken van verbetertrajecten

Tweedaagse training:

Dag 1: De Leider trekt grenzen

Voormiddag:

Resultaatsgericht Management via DOELEN en CRITERIA

 • Leiden = doelen stellen
 • Leiden = je mensen naar je doelen leiden
 • Leiden = je criteria communiceren en committment verwerven
 • Opstellen van taakafspraken
 • Vertalen van functioneringsproblemen in specifieke taakafspraken
 • Taakafspraken opvolgen
 • Plaats en doel van waarderingsgesprekken: ‘waarom helpen ze je medewerker en je stad?’

Namiddag:

De Relatie scheiden van de doelen en/of problemen

 • Grondbeginselen van leidingeven
 • Een vertrouwensrelatie als basis
 • Communicatietechnieken om het doel te scheiden van de persoon
 • Inlevingsvermogen
 • Luistervaardigheden
 • Je rol als leider versus je rol als coach

Dag 2: De Leider is ook Bege-Leider en op-volg-er

Voormiddag:

Oplossingsgericht Begeleiden tijdens een waarderingsgesprek

 • Het waarderingsverslag
 • Oplossingsgericht coachen: het gewenste gedrag VERSTERKEN
 • Oplossingsgerichte vragen stellen
 • Oplossingsgerichte tussentijdse functioneringsgesprekken
 • Rollenspelen

Namiddag:

Moeilijke grenzen trekken en doortrekken

 • Negatieve boodschappen constructief brengen: ongewenst gedrag doen STOPPEN
 • Hoe medewerkers aanmoedigen en uitnodigen om zich te herpakken?
 • Duidelijk de gevolgen tonen van niet-verandering
 • Rollenspel in moeilijke boodschappen
 • Gevalsbesprekingen van ervaringen van de deelnemers
 • Een verbetertraject opstellen

Geïnteresseerd? Vraag uw persoonlijke offerte aan.

Categorieën
leiderschap

Leiderschap coaching: Opleiding leidingevenden

Een opleidingstraject van 7 trainingsdagen en drie opvolgingsdagen verspreid over de eerste 150 werkdagen van een “jonge” leidingevende; dit opleidingsproject is een combinatie van

 • werkopdrachten voor de leidingevende
 • vorming over thema’s rond leidinggeven,
 • leren nateren van diverse gespreksvormen én
 • coaching op de werkvloer

We vatten deze opleiding op als een COACHENDE TRAINING omdat de deelnemers moeten ingroeien in hun nieuwe omgeving en functie. Ongeveer 50 % van de aandacht zal besteed worden aan het aanleren van nieuwe conepten, inzichten en vaardigheden, de overige 50 % gaat naar het inoefenen in rollenspel en videoopnames + het integreren van de aangeleerde technieken in hun dagelijkse werkomgeving.

Daarom staat de hierboven beschreven “creatieve didactische aanpak” in elke module centraal.

Daarenboven zullen de deelnemers volledig online hun eigen electronisch dageboek (met zelf-
assessment én 720° feedback van hun collega’s en omgeving) samenstellen. De grafische weergave van hun evolutie (ONLINE TOOLS, zie bijlage B) én hun persoonlijk ontwikkelingswerkboek kunnen ze uitprinten om hun werkboek en evoluties ook op papier te bundelen.

De 12 peilers van onze aanpak worden samengevat in Bijlage A

1° stap: intakegesprek van 2 uur met elke deelnemer

2° stap: Hoofdtraining van 7 trainingsdagen met een interval van 2 à 4 weken tussen elke dag. De spreiding over 150 dagen wordt in samenspraak met de opdrachtgever afgestemd.

 

Elke trainingsdag wordt als volgt opgebouwd (eerste 7 trainingsdagen)

Voormiddag: leermodules per thema

Het aansnijden van een nieuw thema met inoefenen van de vaardigheden vorlgens be beschreven “Creatieve Didactische Aanpak” in 15 stappen. Op deze manier ervaren ze een “coachende” vorm van leren en ontdekken ze zelf hun eigen oplossingen en integreren ze die beter met de theorie.

Enkele thema’s zijn:

 • Leiden van mensen
 • Situationeel leiderschap
 • Conflicthantering
 • Onderhandelen
 • Inlevingsvemogen
 • Vertrouwensrelaties opbouwen
 • Grenzen trekken
 • Moeilijke boodschappen geven
 • Oplossingsgerichte coaching
 • Oplossingegerichte vragen leren stellen
 • Evaluatiegesprekken voeren
 • Meetbare doelen leren formuleren (SMART)
 • Je lichaamstaal leren beheersen
 • Lichaamstaal leren lezen
 • Diverse gesprekstechnieken
 • Assertiviteit

De themas worden met de opdrachtgever voorgeselecteerd en tijdens de intake gesprekken

Namiddag: interactief coachen rond knelpunten en groeikansen

De Deelnemers zullen elkaar “coachen” in groepjes van 2 (wederzijdse “buddies”) volgend de aanpak die beschreven staat in Bijlage A en met behulp van de online tools zoals beschreven in bijlage B

Op deze manier zullen ze de typische problemen die vermeld staan in uw offerteaanvraag kunnen ontdekken, met elkaar bespreken en met vallen en opstaan elkaar “coachen” om oplossingen te vinden voor deze “aanpassingsmoeilijkheden”:

 • leidinggevenden werken niet automatisch in een communicatieve teamstructuur van overleg, aansturing en opvolging, terwijl zij het wél zelf moeten leren doen
 • leidinggevenden hebben een beperkt zicht in de doelstelling van de afdeling (waar moet mijn afdeling op 5 jaar staan)
 • werken met doelstellingen, taakafspraken en meetpunten blijft een moeilijk gegeven dat ze moeten leren accepteren én toch hun verantwoordelijkheid opnemen
 • aanspreken en opvolgen van medewerkers rond taakafspraken
 • de tegenstelling tussen vaktechnische opdrachten en people management
 • omgaan met gebrek aan stabiliteit in de werkomgeving
 • Veranderingen leren managen bij weerstand tegen verandering: inzicht in het proces verwerven
 • Pro-actief leren denken in een reactieve omgeving
 • Organisatiesensitiviteit ontwikkelen

Gedurende het intakegesprek en de eerste workshop, wordt vooral aandacht besteed aan het opstellen van je eigen resultaten die je op het einde van deze rit wil bereiken (MBO), door middel van de in bijlage beschreven Forced Choice™ methode.

Vervolgens definieert elke deelnemer in het verlengde van de neergeschreven competenties van de stad Antwerpen, de competenties waaraan hij wil werken. Tussen de eerste en de tweede workshop dient hij deze met zijn chef te bespreken en een keuze te maken. Deze vult hij online in in zijn “Competence Grid ™”, en telkens tussen elke trainingsdag dient hij zichzelf te herscoren op deze competenties. Dit heeft als voordeel dat zijn/haar focus scherp gericht wordt op de ontwikkeling van deze competentie.

Na de tweede workshop zal hij minstens 5 (of meer) mensen uit zijn omgeving uitnodigen om hem in 720° feedback te scoren op deze competenties. In de derde workshop zal de coaching met de buddies gericht zijn op het “verwerken” en interpreteren van deze feedback en het opstellen van een positief leerplan.

In de volgende sessies zal dit leerplan verder uitgediept worden, als voorbereiding op de kritische succes factoren die de deelnemer in een latere fase zal moeten definieren.

Methodologie:
0° de online voorbereiding van de doelstellingen voor deze namiddagsessie worden besproken.
1° deelnemers coachen elkaar in groepjes van 2 rond hun werkpunten
2° na de eerste ronde wordt het proces in plenum besproken en coacht de trainer het groepsproces om oplossingen rond bovenvermelde themas van de kleine groepjes over te dragen naar de grote groep.
3° bespreken van de gesprekstechniek en welke technieken succesvol empowerden
4° deelnemers oefenen de aangehaalde technieken in terwijl ze in omgekeerde richting coachen
5° brainstorm in groep voor het zoeken naar oplossingen op individueel niveau en oplossingen op structureel niveau
6° opstellen van het actieplan met de leeropdrachten voor de volgende weken
7° betrekken van de context in je leeropdracht: je chef, collega’s en je klant
8° thuis: samenvatting in je online werkboek

 

Intervisie:
De deelnemers houden tussen elke meeting een tussentijdse intervisie met hun “buddy” waar ze vorige keer mee oefenden, om elkaar op te volgen en aan te moedigen om hun leeropdrachten door te zetten + te oefenen in het elkaar oplossingsgericht coachen.

Succesmodelering
Elke deelnemer zal 3 leiders die hij bewondert interviewen met als doel te ontdekken welke eigenschappen en vaardigheden deze leider tot een model voor hem maken. Deze “modelleiders” moeten gespreid gekozen worden uit verschillende omgevingen: overheid, privé, non-profit, … De leerpunten worden in een verslagje doorgestuurd naar de trainer en de interne projectcoördinator.

3° stap: 3 halve dagen opvolging met een interval van een maand

De deelnemers werken elk 3 projecten uit die ze gedaan hebben waar ze een bepaalde techniek uit de training hebben kunnen succesvol toepassen. Doel is dat ze van elke “casus” de “kritische success factoren” samenvatten en aan de groep presenteren. Met behulp van de groep krijgen ze aanvullingen en op het einde, als eindwerk, geeft elke deelnemer 3 technieken af die door de interne projectbegeleider gebundeld kunnen worden tot een eigen “knowledge” base of database met “good practices” in Leiderschap binnen de Stad Antwerpen. Eventueel kunnen deze op het intranet van de stad antwerpen gebundeld worden

Intervisie:
Ditmaal wordt tussen elke workshop een intervisie georganiseerd in groepjes van 4 om elkaar te helpen bij het identificeren van de “kritische succes factoren” uit hun gevalstudies

4° Stap: Alumnivereniging

Na dit traject, wordt van de “alumni” of afgestudeerden een soort alumnivereniging gevormd met als doel de trainees mee te betrekken in het ontwerpen van gezonde leiderschapsinitiatieven in de Stad Antwerpen. De Alumni zullen ook de promotie van de “kennis-database” van de Stad Antwerpen verzorgen, en later zelf sprekers uitnodigen die om de 3 maanden een topic komen “opfrissen”

Geïnteresseerd? Vraag uw persoonlijk offerte aan.

Categorieën
artikel

Hypnose, een volwaardig hulpmiddel

Hypnose heeft lange tijd een negatieve bijklank gehad als spektakelkunst. Intussen heeft het de kermissfeer verlaten om in de wereld van de exacte wetenschap een plaats te veroveren.

Hypnose, een volwaardig hulpmiddel

Artsen en tandartsen gebruiken regelmatig hypnose bij de behandeling van slapeloosheid, stress en pijn. Geen sprake van toverij, wel van een doeltreffend hulpmiddel. Op voorwaarde dat het door een getrainde en ervaren arts of psycholoog wordt gebruikt. Gezonde argwaan is volgens dokter Erwin De Bisscop van het Korzybski Instituut in Brugge – één van de plaatsen waar hypnose gedoceerd wordt – geen hinderpaal voor een goede medewerking bij hypnose. “Wanneer een patiënt weerstand biedt, kan je dat juist gebruiken tijdens de hypnosesessie. Het maakt dat de patiënt nog sneller dan anderen in trance raakt zonder het zelf te merken.” En dat kunnen we ten volle beamen, want om een idee te hebben van wat hypnose is, deden we de proef op de som. In één oogwenk waren we vertrokken, ook al meenden we een muur van verzet te hebben opgebouwd. Denk nu niet dat we in slaap vielen. Integendeel… het leek eerder een vorm van verhoogde concentratie. Geen handengeklap en maffe verhalen. Alles ging heel gewoon. Vanzelfsprekend is het raadzaam u enkel in handen te geven van een wetenschappelijk opgeleid persoon die eerst en vooral kan uitmaken of hypnose aangewezen is en die meteen kan ingrijpen, mocht er iets verkeerd gaan. Het enige wat u kan overkomen, is dat u niet meteen wenst uit trance te komen en in slaap valt. Bij het ontwaken is de trance uiteraard voorbij

Psychosomatiek

Hypnose heeft voor sommigen nog altijd een slechte naam. In de media verschenen geregeld berichten over showhypnotiseurs. Mensen zouden misbruikt worden tijdens de hypnose. Op zich helemaal geen nieuw fenomeen want aan het einde van de negentiende eeuw gaven neurologen aan Parijse dames van de aristocratie demonstraties in salons. Deze artsen waren er niet alleen op uit grof geld te verdienen en vrouwen te charmeren: zij werden eveneens aangetrokken door de faam die ze ermee verwierven. De maatschappelijke context was uiteraard helemaal anders. De bourgeoisie had ontzettend veel macht. Hysterische verlammingen en flauwtes waren schering en inslag. En de arts slaagde erin spectaculaire genezingen te bekomen. De ziektes van vorige eeuw maakten plaats voor aandoeningen waarbij de psychosomatiek (de invloed van de geest op het lichaam) een belangrijke rol speelt: spanningshoofdpijn, hyperventilatie, chronische pijn, vermoeidheid, angst…. Stuk voor stuk aandoeningen die via hypnose verholpen kunnen worden. Stilaan worden er wetenschappelijke verklaringen gevonden voor de resultaten zodat hypnose totaal uit de showwereld verdwijnt en een verdiende plaats krijgt in de genees kunde

Wat is hypnose?

U kent ongetwijfeld het volgende fenomeen: u bent helemaal in de ban van een spannend boek en hoort niet dat er tegen u gesproken wordt of u vergeet zelfs uit de trein te stappen wanneer u ter bestemming bent. Dit is een voorbeeld van spontane, alledaagse trance. Hypnose is dus allesbehalve een slaaptoestand, maar eerder een vorm van verhoogde concentratie. De aandacht richt zich op één gegeven of op een onderdeel van de werkelijkheid. Al de rest verdwijnt in het niets. De hersenen gaan zich heel intens concentreren op de doelwitinformatie. Herinnert u zich hoe groot uw concentratie moest zijn toen u leerde auto rijden? U had het gevoel alles tegelijk te moeten coördineren. Eens een leerproces is verworven, verhuist het naar het onderbewuste. Trance laat u toe op elk moment dat u nieuwe en belangrijke informatie wil opnemen, enkel deze te selecteren die relevant is voor uw ontwikkeling. De arts of hypnotherapeut stimuleert de toestand van natuurlijke trance bij de patiënt op een systematische en professionele wijze. Zodoende kan deze nieuwe ervaringen opbouwen die moeten helpen een probleem op te lossen. Wanneer u emotionele processen moet verwerken, is het soms nuttig het gevoel overweldigd te worden opzij te kunnen zetten en zich te concentreren op de kern van de zaak. Of zoals Dr. Paul Koeck van het Milton H. Erickson institute of Flanders het stelt: “U kunt op één aspect van het probleem inzoomen en daaraan werken terwijl u de andere eventjes laat rusten. Dit maakt het makkelijker om stap voor stap te zoeken naar een oplossing.” De bewuste geest richt op één ding en intussen kan het onderbewuste ervoor zorgen dat het geheel gerespecteerd blijft. Onder hypnose worden er suggesties gegeven waarop u dankzij de verhoogde toestand van concentratie reageert. Iets wat in de gewone waaktoestand onmogelijk is.

In een ruimer kader

Toch wil Dr. Paul Koeck benadrukken dat hypnose geen wondermiddel is, maar een mooie aanvulling van de mogelijkheden die de klassieke geneeskunde ons biedt. “Mensen moeten beseffen dat hypnose nooit een opleiding op zich is, het past in een ruimer wetenschappelijk kader als arts of tandarts. Daarnaast is het van kapitaal belang dat iemand niet alleen in staat is om een ander in trance te brengen en er ook weer uit te halen. Hij of zij moet ook aan ‘problemsolving’ kunnen doen. Hypnose lost niets op, het geeft enkel de te volgen weg aan.” Dr. Erwin De Bisscop stelt: “De beste resultaten behalen wij bij de gevallen die we kunnen rangschikken onder ‘craving’. Dit zijn alle mogelijke dwangmatige verlangens naar alcohol, tabak, chocolade…. De hypnose is slechts een hulpmiddel binnen een algemene therapie waarbij naar oplossingen wordt gezocht. Hypnose helpt, maar biedt niet dé oplossing. Als therapeut moet je over voldoende levenservaring beschikken om bijvoorbeeld PTSD-patiënten (slachtoffers van verkrachting, aanranding, … die aan posttraumatische stress lijden) te helpen. De weg naar genezing is soms lang en moeilijk, zowel voor de patiënt als de therapeut. In het opleidingscentrum maakt hypnose deel uit van de opleiding gezinstherapie in het 3de en het 4de jaar.

Pijnbestrijding

Concreet kunt u bij pijn leren om u te concentreren op een andere positieve ervaring in een ander lichaamsdeel zodat de pijnbeleving vermindert en draaglijk wordt. Dr. Paul Koeck: “Het is mogelijk in een toestand van diepe trance een gevoelloosheid te bereiken waardoor u uw gevoelsreceptoren, die pijnlijk informatie van de huid naar de hersenen doorsturen, vergeet.” In trance reageren we ook beter op suggestie. Deze kan zowel psychische, als lichamelijke functies beïnvloeden. Door suggestie kan onze bloeddruk, hartslag en zelfs de stollingstijd van het bloed beïnvloed worden.

Getuigenis

Marie-Jeanne (54): “ Na enkele sessies voelde ik me stukken beter.” “Ik ben uiteindelijk tot hypnose gekomen omdat ik niets meer te verliezen had. Ik heb borstkanker gehad. Na de radiotherapie kreeg ik te kampen met verschrikkelijke rugpijn die uitstraalde in mijn schouder. Alles heb ik geprobeerd: kiné, geneesmiddelen, osteopathie,… maar de pijn bleef. Gedurende meer dan twee jaar was ik echt gehandicapt: groenten schillen, autorijden, lezen,… dat ging niet meer. Ik ben een actief iemand en werd er zowat gek van. Het pijncentrum sprak me van hypnose. Ik ben er meteen mee begonnen. Ik voelde dat de psychiater me positief benaderde en dat gaf me de overtuiging dat zij me kon helpen. Ik kreeg bijvoorbeeld alle tijd om ‘mijn draai te vinden’. Het is immers belangrijk om zich totaal te kunnen ontspannen. Die dokter heeft me ook geleerd om me niet te fixeren op de pijn want dat doet de spanning enkel toenemen. Tijdens de sessie slaag ik erin alle geluid van buiten te weren. Ik sluit de ogen, ook al slaap ik niet. Ik laat me meevoeren door aangename gedachten. Reeds na vijf of zes sessies voelde ik een verandering. Ik kon de krachten in mij gebruiken om de pijn te beheersen. Nu kan ik het alleen thuis. Ik woon op een aanzienlijke afstand van de arts. Mijn man hoeft me niet meer brengen. Ik kan opnieuw zelf achter het stuur plaatsnemen en ben niet langer afhankelijk van anderen.”

Praktisch

 • Een hypnosesessie duurt enkele minuten tot drie kwartier. Meestal volstaat een vijftal sessies om een oplossing te vinden.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vereniging voor Klinische Psychologen. Ze beschikt over een ledenlijst waarbij vermeld staat welke psychologen hypnose toepassen, 016-32 60 01 of 016-32 59 24 bij Corry Van Aerschot.
 • Twee scholen waar hypnose een onderdeel vormt van de opleiding psychologie: Korzybski in Brugge, 050-15 23 90 en VWHYP in Kortenberg, 015-24 51 83.
 • Het Coachteam van het Milton H. Erickson Instituut past in Antwerpen hypnose toe in het kader van stressbehandeling. Inlichtingen: 03-237 98 98

Download en lees het volledig artikel: (pdf) Hypnose, een volwaardig hulpmiddel

Categorieën
artikel

Zonder Pillen uit de Put

De vicieuze cirkel doorbreken
Caroline De Ruyck,
Goed Gevoel

Over hypnose doen nog altijd heel veel misvattingen de ronde. Dat je in trance helemaal weg bent van de wereld bijvoorbeeld, en volledig overgeleverd aan de macht van je hypnotiseur. ‘Je reinste onzin’, zegt hypnotherapeut Paul Koeck van het Antwerpse Milton H. Erickson Institute. ‘Hypnose is helemaal geen hocus-pocus, maar een doeltreffend hulpmiddel bij bijvoorbeeld stress of depressie. Wie het ondergaat, bevindt zich allesbehalve in een slaaptoestand maar in een toestand van verhoogde concentratie. Vergelijk het met in de ban zijn van een goed boek of een spannende film, dan verdwijnt ook al de rest in het niets. Als je in die toestand terechtkomt, ben je verhoogd gevoelig voor suggestie.’ Precies dat laatste maakt hypnose zo effectief bij behandeling van depressies, zegt dokter Koeck. ‘De negatieve, vastgeankerde associaties die je hebt – ik ben nergens goed voor, ik zal nooit een job vinden – kunnen met hypnose veranderd of bijgestuurd worden. Het komt erop aan die vicieuze cirkel waarin je bent terechtgekomen, te doorbreken, en opnieuw de lichtpuntjes te ontdekken.’ Concreet kan dat ondermeer door gebruik van beeldspraak: de patiënt krijgt bijvoorbeeld de suggestie dat hij in het bos tegen een stevige eik gaat staan en de energie van die boom in zich opzuigt. Bij een andere techniek vragen hypnotherapeuten aan hun patiënten om zich te focussen op een stukje van hun lichaam dat zich wél oké voelt, bijvoorbeeld de knie of de teen, of ze gaan samen terug naar aangename herinneringen. Paul Koeck ontwikkelde ook een eigen techniek, ‘hypnotic scaling’, waarbij hij patiënten een soort “voelschaal” van 0 tot 10 aanleert. ‘0 staat voor ‘ik zit op mijn diepste’, 10 voor ‘ik ben oké’. Onder hypnose gaan we samen van onder naar boven en kijken we wat je voelt en denkt als je op de verschillende hoogtes op dieptes zit. Zo leer je op de duur te kiézen op welk niveau je wil zitten.’
Info: www.erickson.be

Interview door Caroline De Ruyck,
Goed Gevoel, Februari 2006

Categorieën
pers

Stress als uitdaging

Stress als uitdaging

NIEUWE ANTI-STRESS FORMULE VOOR MANAGERS IN HET ALFA MOLENVIJVER HOTEL

Stress… een modewoord? Zéker niet. Als er vandaag veel over gesproken wordt, is het meer omdat stress pas in de laatste 15 jaar als zodanig (h)erkend wordt. Dokter Peter Mielants en dokter Paul Koeck hebben op dat terrein toonaangevend werk verricht. Een verrijkende ontmoeting met Alfa-Managers leidde tot een nieuw concept in het Alfa Molenvijver Hotel: “Stress als uitdaging”!

Dr. Peter Mielants: “Stress kan positief of negatief zijn. Positieve stress of eustress is o.m. het gevoel van verliefdheid, maar ook de spanning bij het leveren van prestaties. Stress kan ook negatief zijn, de zogenaamde distress: de spanning bij een onvoorziene crisis, dreigende ontslagen of herstructurering, maar ook van het leveren van prestaties. Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, wordt de keuze tussen eustress en distress mee bepaald door de beleving van zichzelf in relatie met de wereld om zich heen”.

Dr. Paul Koeck: “In mijn jarenlange ervaring met managers valt het mij steeds op hoe ‘succesvolle’ managers en ondernemers anders met stress omgaan. Waar de meeste managers op een probleem of stressor gestresseerd reageren, distress, zal de succesvolle manager er een opportuniteit of uitdaging in zien. Positieve stress leidt tot betere resultaten én een betere gezondheid! In onze formule leer je problemen als uitdagingen zien en distress om te buigen in gezonde stress”.

Door hun vaardigheden als therapeut zijn Dr. Paul Koeck en Dr. Peter Mielants in staat de deelnemers zo te begeleiden dat zij bij zichzelf nieuwe mogelijkheden ontdekken. In tegenstelling met de traditionele training waar via schema’s en relaxatieoefeningen stress als probleem wordt aangepakt, gaat de deelnemer in deze formule naar de kern van zichzelf: hij ontdekt aspecten van zichzelf die hij voordien niet kende en leert zo negatieve stress om te buigen in nieuwe uitdagingen. Nadruk wordt enerzijds gelegd op verandering van de eigen perceptie en doelstellingen, anderzijds op de interactie met de omgeving, familie, collega’s en klanten. Naast het aanleren van technieken, ondergaat de deelnemer een persoonlijk veranderingsproces.

Ervaring met bedrijven zoals Hewlett-Packard, Kredietbank, Agfa-Gevaert, Smith Kline Beecham en IBM toont dat de seminaries van Dr. Peter Mielants en Dr. Paul Koeck zowel leerrijk als therapeutisch zijn.

Dr. Peter Mielants is verbonden aan de Universiteit van Antwerpen als supervisor in de systeemtheoretische psychoterapie en opleider in communicatievaardigheden. Tevens werkt hij als psychiater in het AZ Middelheim, het AZ Stuivenberg en als relatie- en gezinstherapeut in zijn privé praktijk.

Daarnaast is hij voorzitter van de erkennings-commissie van de vereniging van Psychiater-psychotherapeuten. Hij is directeur van ‘The Pattern Institute of Mind and Management’. In opdracht van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs schreef hij een handboek over menselijke relaties voor secundair en hoger onderwijs.

Dr. Paul Koeck, studeerde Geneeskunde, Wijsbegeerte en Sportgeneeskunde te Leuven, gevolgd door Systeemtherapie en Hypnotherapie in Brugge, Leuven en de Verenigde Staten. Bovendien behaalde hij een Licenciaat in Management (PUB) aan de VLERICK School voor Management te Gent. In Antwerpen heeft hij een praktijk als geneesheer, sportarts en psychotherapeut en leidt er het ‘Centrum voor Stressbegeleiding’. In dit kader geeft hij advies aan bedrijven over de geestelijke en lichamelijke gezondheid van werknemers en kaderleden. Dit gebeurt onder de vorm van seminaries, trainingen, persoonlijk advies, begeleiding en bedrijfsreorganisatie. Hij is eveneens partner en trainer van ‘The Pattern Institute of Mind and Management’.

BEAUJOLAIS NOUVEAU IN ANTWERPEN

Tradities zijn er om in stand te houden – én dat geldt zeker voor de Beaujolais nouveau. Op de derde donderdag van november werden in het Antwerpse Alfa Congress Hotel de eerste flessen ontkurkt. Wijnleverancier Van den Eynde liet na de praktische proef zijn vakkennis spreken… deze pretentieloze gezelschapwijn ligt heerlijk in de mond. Als speciale attractie had Manager Pierre Verbeke een gigantische opblaas-Beaujolais-fles (11 meter hoog) voor de deuren van het Alfa Congress Hotel geparkeerd. Een grote wijn dus, die op een groot proeverspubliek kon rekenen.

Het Genkse Alfa Molenvijver Hotel is gelegen in een oase van rust, te midden van een unieke natuuromgeving. Extra pluspunt is dat het hotel makkelijk en snel bereikbaar is via het nationale en internationale snelwegennet in de buurt. Ook aan ontspanning is hier ruimschoots gedacht: zwembad, sauna, fitness, wijdse terrassen met uitzicht op de vijver en natuurlijk een bijzonder comfortabele leefwereld. Voor meer informatie of een brochure over ‘Stress als Uitdaging’, contacteert u Dokter Paul Koeck of Dokter Peter Mielants tussen 14.00 en 18.00 uur op 03/237.79.38 of fax 03/248.52.46. Het eerstvolgende programma gaat van start in maart 1994 en duurt 3 dagen (of voor de uitgebreide versie 5 dagen).

Categorieën
pers

Anti-Probleem-Team

Het Centrum voor Stressbegeleiding positioneert zich als de specialist die bedrijven helpt focussen op oplossingen.

What’s in a name?

Toen Paul Koeck in 1992 het Centrum voor Stressbegeleiding boven de doopvont hield, richtte deze g.c.v. zich in de eerste plaats op de ongewenste effecten van stress op bedrijf en individu. Vandaag bestrijken de activiteiten een veel breder terrein, met probleemoplossend maatwerk als hoofdbrok. Zit een bedrijf met een probleem of wil het een doel bereiken, dan begeleidt het Centrum de onderneming, de afdeling of de werknemer zodat deze zelf oplossingen kan vinden en uitwerken. Een tweede activiteit omvat individuele begeleiding: omgaan met stress, stoppen met roken, leren controleren van een alcoholprobleem enz. Tenslotte geeft het Centrum ook trainingen in Solution Focused Management (SFM) en in Stress Management. “De filosofie van SFM steunt op het beginsel dat je in functie van je doelstellingen je competenties in kaart brengt en ontbrekende competenties uitbouwt of aantrekt,” licht Paul Koeck toe. “Om veranderingen door te voeren moet je nieuwe stappen leren zetten die aansluiten op je mogelijkheden en ervaringen. Als de druk van de veranderingen te groot wordt, krijgt een mens het gevoel dat hij zijn greep op de realiteit verliest. Verandering wordt dan bedreigend en roept weerstand op. Door je aandacht te richten op wat wel goed functioneert in het systeem, komen nieuwe en creatieve inzichten naar boven. De weerstand tegen verandering neemt af; de werknemers gaan samen bouwen aan de doelstellingen van hun bedrijf en hun project.” Die voorzichtige, stapsgewijze aanpak verwoordt hij treffend met een Chinees spreekwoord: “Een boom die valt, maakt meer lawaai dan een woud dat groeit.”

Het Centrum werkt met een vijftal medewerkers en heeft banden met collega’s uit de ganse wereld. Daardoor kan het de nodige expertise verzamelen om elke opdracht tot een goed einde te brengen. In het buitenland worden de ideeën van Paul Koeck al toegepast in onderwijs, opvoeding, gevangeniswezen en sociaal werk. “Bij mijn weten ben ik de enige die met SFM inspeelde op de noden van het management en de link legde naar strategisch management en HRM.” Onder zijn klanten telt het Centrum vooral bedrijven met een degelijk uitgebouwde  personeelsdienst en met meer dan 500 werknemers: overheidsbedrijven, banken, chemische bedrijven, de computerindustrie. De laatste tijd lopen echter ook opdrachten van KMO’s binnen. Meer nog, er blijkt een groeiende aantal vragen te komen van politici, acteurs, tv-presentatoren en sportlui. Dat verwondert Paul Koeck niet: “Overal waar mensen een doel willen realiseren, kan SFM helpen om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Ik zou zelfs durven zeggen: succesvolle mensen en bedrijven passen onbewust SFM toe.” Om duidelijk te onderstrepen hoe actueel SFM wel is, maakt hij een gedachtensprong naar de zaak Dutroux: “Ik sta verstomd hoe een maatschappij erin slaagt te focussen op problemen. Je hoort veel spreken over straffen en over onrechtvaardigheid in het verleden. Een belangrijkere vraag lijkt mij: Hoe kunnen we oplossingen generen om in de toekomst beter te doen? Naast een onderzoekscommissie zou ik pleiten voor een oplossingscommissie!”

PAUL KOECK (CENTRUM VOOR STRESSBEGELEIDING)

“Solution Focused Management verdient een vaste plaats in de bedrijfscultuur.”

Categorieën
pers

Bestaat stress wel?

Recent werd een nieuwe oorzaak van stress geïdentificeerd: het anti-stressbeleid van Minister Miet Smet. Een maatschappelijk fenomeen bestaat pas echt als het een naam heeft en wanneer er officieel tegen wordt opgetreden. Dit is het ultieme signaal dat het vele slachtoffers maakt. Een groeiend aantal managers neemt die taak welwillend op zich. “Geen smakeloze grap ten koste van de vele stresslijders maar de basis van een alternatieve therapeutische aanpak die de oplossing belangrijker vindt dan het probleem.

Paul Koeck ging in de VS zijn licht opsteken bij twee generaties systeemtherapeuten van de beroemde Palo Alto groep en ontwikkelde zijn Solution Focused Management. Een methode voor oplossingsgericht denken die diverse psychologische problemen (depressie, burn-out, alcoholisme en stress) aanpakt. De methode wil ook de persoonlijke efficiëntie verhogen.

“De laatste jaren is de betekenis van stress behoorlijk uitgebreid. Het is niet langer alleen een gevaarlijke lichamelijke (cardiovasculaire) conditie ten gevolge van een te jachtig zakenleven, de zogenaamde managerziekte. In haar nieuwe betekenis is stress een mentale blokkage. Het gevolg van de hedendaagse werk- en leefsituatie: toenemende werkdruk, economische onzekerheid, sociale instabiliteit, enzovoort. Naarmate deze omschrijving ingang vindt, in de media uitgebreid aan bod komst en politieke tegenmaatregelen uitlokt, stijft het aantal geïdentificeerde stressgevallen zienderogen.” Koeck spreekt niet van een massahysterie maar “Er is een toenemende reflex om zeer uiteenlopende psychische en sociale problemen te relateren aan de stresserende werksituatie en dus onder te brengen in de categorie stress.”

Vlag en lading

De stress-consultant moet het hoofd koel houden . Dat zovelen over stress klagen betekent niet dat het om één en dezelfde kwaal gaat. Normatief stressmanagement in de zin van regeltjes voor een gezonde geest in een gezond lichaam, vindt Paul Koeck grotendeels zinsbegoocheling. De vlag dekt teveel ladingen om met één toverformule te lijf te gaan.

“Onlangs sprak ik met een manager die op een training had geleerd dat relaxatie-oefeningen echt hielpen tegen stress. Tijdens die momenten zat deze meneer zich echter dood te piekeren over zijn relatieproblemen thuis en het gebrek aan begrip van zijn werkgever. Door zich te ontspannen werd zijn stressprobleem alleen maar groter. Het begon zelfs alarmerende proporties aan te nemen. Zijn mislukte relaxatie-pogingen waren voor hem het onomstootbare bewijs dat hij diep in de problemen zat. Het probleem zit vooral in het hoofd van de stresslijder. Mijn methode zoekt daar ook de oplossingen, of althans de aanzet daartoe.”

Weerbaarheid

Op zoek dus naar oplossingen. Maar hoe vind je die?

Paul Koeck:”Wanneer iemand meldt dat hij of zij last heeft van stress begrijp ik dit als een signaal dat er iets misloopt, niet als een accurate diagnose. Ik probeer de aandacht te verplaatsen van de problemen naar de oplossingen die de betrokkene kan ontdekken. Mijn aanpak bestaat erin weg te kijken van het probleem om zicht te krijgen op de oplossingen.”

Dat is meer dan een flauwe list. Het komt zelden voor dat iemand volledig geblokkeerd zit. Ook al ervaart men heel moeizaam mee te draaien in de dagelijkse tredmolen van het bedrijf, heeft men het gevoel geen doortastende beslissingen te nemen of de greep op het eigen lot en op de organisatie te hebben verloren, er zijn altijd momenten waar het beter gaat. Mensen slagen erin situaties te herkennen waar men deze negatieve ervaringen niet heeft. Dat betekent niet dat de stressfactoren niet aanwezig zijn, wel dat men erin slaagt stress in die werk- of leefsituatie het hoofd te bieden. Iedereen doet succesvol aan stressmanagement. In samenspraak met de consultant wordt gezocht welke die oplossingen zijn. Zo kunnen zij worden toegepast in situaties waar men duidelijk te lijden heeft van stress.

Paul Koeck: “De stresslijder leert zijn eigen oplossingen te ontdekken en bewust aanwenden. Door de aandacht van de patiënt te verleggen naar die werkbare situaties of gelukkige momenten ontstaat er een gevoel van opluchting dat gunstige effecten heeft op de creativiteit. De interventie van de coach moet er in bestaan deze creativiteit te mobiliseren en te ondersteunen om de hulpbehoevende tot oplossingen te brengen.”

Solution Focused Management is geen synoniem voor het in huis halen van een legertje therapeuten. Koeck is veeleer een consultant dan een therapeut. Hij reikt zijn methode van oplossingsgericht denken en veranderen aan. Daarna moet het management haar verspreiden en inbedden in de bedrijfscultuur. Stress genezen wordt zo een sociaal gebeuren. Het veronderstelt een netwerk van medewerkers die zich engageren hun gestresseerde werknemer of collega te helpen zoeken naar oplossingen.

Ziener of zot?

Traditionele methoden nodigen de patiënt uit zijn probleem uitvoerig te beschrijven. Daarna spant de therapeut zich in om het probleem te analyseren en te verwijderen. Een dergelijke probleemgerichte benadering is dominant in de medische wetenschap. Een kwaal wordt toegeschreven aan een externe boosdoener (een virus of bacterie, te veel roken of onverzadigde vetzuren) die vervolgens moet worden geëlimineerd. Het relativisme van Paul Koeck vertrekt van een ontkenning van het bestaan van het probleem om het oplosbaar te maken. De denktrant is helemaal die van de hedendaagse sociale wetenschappen: wat de mens aan realiteit rondom zich ontwaart, is het resultaat van observatie en fantasie; de twee gaan niet altijd hand in hand. Kinderen weten zeker dat Sinterklaas bestaat, paranoïden worden geregeld door iemand achtervolgd en kregen middeleeuwse burgers een rondvliegende heks te pakken dan belandde ze steevast op de brandstapel. Tot zover de illusies die volwassenen, normale en moderne mensen hebben ontmaskerd. Maar wat met de illusies waar (bijna) iedereen in gelooft? Dat de aarde niet rond de zon draait is makkelijk bewezen, maar dat stress niet bestaat? Zolang iedereen gelooft dat stress bestaat, is degene die dat ontkent een ziener of een zot?

Paul Koeck:” Ik ontken uiteraard niet dat stress een maatschappelijk probleem is dat op steeds grotere schaal wordt herkend als individueel ziektebeeld. De oorzaak ligt in het samengaan van een aantal observeerbare stressfactoren en de ervaring bij mensen dat zij die niet langer de baas kunnen. De voedingsbodem moeten we zoeken in het feit dat waarden en zekerheden een kortere levenscyclus hebben dan vroeger. Daarom moet de onzekerheid niet noodzakelijk toenemen. In heel veel landen is de economische en politieke instabiliteit veel groter dan bij ons, hoewel daar van stress amper sprake is. Het betekent dus dat steeds meer mensen hier het hoofd buigen voor het stressprobleem”.

“De ziener onderkent een aantal meetbare factoren zoals de opgedreven werkdruk, hoge prestatie-eisen en gestegen werkonzekerheid en zegt dat we daar objectief weinig aan kunnen veranderen. De zot zegt vervolgens dat het niet bestaat (eigenlijk, dat het geen zin heeft om zich er blind op te staren). Tenslotte komt de consultant aan het woord die stelt dat, om uit die impasse te geraken, we onze stressweerbaarheid moeten vergroten.

Karel Arnaut

Categorieën
pers

Werkt u wel hard genoeg?

Stress op het werk, u kent het allemaal: knikkende knieën, trillende handen, flapperende hartkleppen. En natuurlijk een droge mond, schele hoofdpijn en buikkrampen alsof u elk moment moet bevallen. Maar wat doe je eraan? De symptomen onderdrukken met kalmeermiddelen? Een stressbal tot moes knijpen? Of toch maar naar de dokter gaan, voor een doeltreffende behandeling? In dat laatste geval komt u misschien terecht bij Paul Koeck, hoofd van Coachteam in Antwerpen.
<HUMO> Vanaf wanneer kun je echt van ‘stress’ spreken, en niet van zomaar een beetje voorbijgaande spanning?
<Paul Koeck> « Mag ik eerst even opmerken dat er zowel positieve als negatieve stress is? En positieve stress is gezond! Iemand die er een kick van krijgt voortdurend nieuwe projecten te lanceren en allerlei dingen te regelen, die staat óók onder spanning – maar dat noemen wij eu-stress, goede stress. Statistisch gezien gaat die juist gepaard met minder hartinfarcten en een langere levensduur. Denk maar aan Arthur Rubinstein, de Chopin-pianist: die man heeft een hels leven geleid, heeft hele nachten doorgedronken, veel plezier gemaakt, veel gelachen – en zo iemand wordt dan 92 of 93 jaar oud. Hetzelfde zie je gebeuren met grote geesten in wetenschappelijke milieus, maar ook in managementskringen… Denk gewoon maar aan de typische Vlaamse ondernemer, die voorzitter is van de raad van bestuur van drie bedijven, zelf zijn eigen firma heeft en in zijn serviceclub ook nog duizend-en-één initiatieven opzet. Maar dan hebben we het dus over een type stress waarbij je het gevoel hebt dat je alles onder controle houdt: ‘Waw, ik ben met veel bezig, maar ik heb het allemaal perfect in de hand.’
» Bij negatieve stress geldt het omgekeerde: dan spreken we over mensen die het gevoel hebben dat ze controle verliezen, dat ze geen greep meer hebben op de situatie. In plaats van oplossingen zien ze overal problemen, in plaats van uitdagingen onoverkomelijke hindernissen. Ze denken almaar door: ‘Het gaat hier mislukken’ en komen zo in een negatieve vicieuze cirkel terecht.
» Misschien interessant voor u: het gaat gewoon om een verschil in perceptie – de manier waarop je tegen de dingen aankijkt. Daar is ook een wetenschappelijke verklaring voor: het heeft iets te maken met het stress-hormoon adrenaline, en waarschijlijk ook met andere hormonen waarvan we de werking nog niet goed kennen. Als je een te hoog adrenalinegehalte hebt, wordt je geheugen voor negatieve herinneringen gestimuleerd. Ik geef een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Een koppeltje is pas getrouwd, heel gelukkig, en houdt een romantisch diner: ‘O schat, herinner jij je nog onze eerste slow?’ Alle goeie herinneringen komen naar boven. Maar drie dagen later stapt een van beiden met het verkeerde been uit bed, en dan gaat het van: ‘Gij, godverdorie, gij trekt op uw vader! Die buit uw moeder óók zo uit. En weet ge nog toen ge de tube tandpasta verkeerd hebt uitgeknepen?’ Dat is een alledaagse illustratie van het probleem: als je onder negatieve stress staat, herinner je je alleen nog maar negatieve dingen. Dan denk je niet meer helder en je vindt geen oplossingen meer voor problemen. En omdat je geen oplossingen vindt, ga je slechte beslissingen nemen. En omdat je slechte beslissingen neemt, gaan je resultaten erop achteruit. Dat is de negatieve spiraal waarin je stilletjes aan wegzakt.»

<HUMO> Maar waaraan merk je dat je aan het wegzakken bent? Wat zijn de lichamelijke symptomen van stress?
<Koeck> « Een hogere bloeddruk, hartkloppingen, zweten… Als dat tijdelijk voorkomt, heel eventjes maar, is dat niet zo erg. Maar als het chronisch wordt, zit je in de problemen. Zeker ook als je ziektetekenen begint te vertonen als concentratieverlies, angstaanvallen, maagzweren, depressiviteit…»

<HUMO> Volgens een Amerikaanse stress-test loopt het fout als je in de ochtendkrant liever de overlijdensberichten leest dan de strips.
<Koeck> « Dat voorbeeld had ik nog niet gehoord, maar het past uitstekend bij wat ik net zei: een van de eerste signalen van stress is, dat je meer oog krijgt voor negatieve dingen. Alles wat je overkomt, begin jeook negatief te beschrijven: ‘Die heeft mij dat aangedaan, mijn baas is zus en zo…’. In plaats van te zeggen: ‘Ik ga dit of dat doen’. Je wordt krikkel, wrevelig, je barst bij het minste in tranen uit. Kortom, je ziet de wereld als iets wat je overvalt, je laat je omgeving je gedrag sturen in plaats van omgekeerd.»

<HUMO> Je hoort wel eens dat dertig percent van de werknemers onder stress gebukt gaat en dat het aantal nog toeneemt. Hoeveel kost dat grapje aan de maatschappij?
<Koeck> « Dat is een heel moeilijke vraag. In België is er nog maar één echt onderzoek gebeurd. Men is toen gaan kijken naar mensen die langer dan één jaar met ziekteverlof waren: meer dan tien percent was louter door stress geveld, en bij een derde hielden de problemen verband met stress. Dan hebben we het uiteraard over een heel extreme populatie – daar kun je moeilijk conclusies uit trekken voor de doorsnee-werknemer. Maar als je de definitie van stress heel breed neemt en ook de mensen meerekent die er ‘een beetje’ last van hebben, zonder dat je er meteen een dokter bijroept, kan ik mij rustig voorstellen dat het om een derde van de beroepsbevolking gaat.
» In elk geval gaat het om een ernstig maatschappelijk probleem. Je moet niet alleen rekening houden met de mensen die met ziekteverlof thuisblijven, er zijn ook veel gestresseerde werknemers die nog wel op hun werk rondlopen maar die niet langer creatief zijn, niets meer presteren, foute beslissingen nemen, en op die manier ook geld kosten aan de maatschappij. Daar bestaan jammer genoeg geen statistieken over.»

<HUMO> Komt stress meer voor bij bepaalde beroepscatergorieën? Hebben arbeiders die ‘met hun handen werken’ minder problemen dan bedienden die ‘met hun hoofd werken’? Staan personen met een verantwoordelijke functie meer onder druk dan hun ondergeschikt personeel? Ben je beter af met een creatieve baan dan met lopende-bandwerk?
<Koeck> « Uit het onderzoek waar we het net over hadden, blijkt dat arbeiders en laaggeschoolden méér stress hebben. Maar ik betwijfel of we algemene conclusies mogen trekken uit die ene Belgische studie. Ik zie in elk geval evenveel stress bij directeurs die bijvoorbeeld de beslissing moeten nemen om anderen te ontslaan, omdat het moederhuis in Amerika dat toevallig zo heeft beslist. De belangrijkste vraag is, of je het gevoel hebt dat je controle hebt over wat je doet. Een bouwvakker met een ploegbaas die onduidelijke richtlijnen geeft, is er volgens mij net zo erg aan toe als een manager die door economische omstandigheden onzeker is over de toekomst van zijn bedrijf.
» Welk soort werk je doet is dus niet zo belangrijk, maar ik voel wel dat een aantal sectoren het tegenwoordig hard te verduren heeft. Een sector waar het naar mijn gevoel zeer, zéér erg is, is die van de informatica. Je weet dat er in België zo’n vijfduizend informatici te kort zijn. Van de mensen die nog niet ‘uitgevallen’ zijn, die dat soort werk nog doén, wordt enorm veel geëist. Ook de objectieve werkdruk kan bijdragen tot het ontstaan van stress: als je meer werk krijgt dan je in acht uur aankunt, zit je in de rats.
» Ook kwetsbaar zijn bedrijven waar reorganisaties op til zijn. De onzekerheid die daarmee gepaard gaat, zorgt minstens een jaar lang voor serieuze stress-problemen.»

<HUMO> Vroeger hoorde je vaak praten over het Peter’s Principle: door opeenvolgende promoties krijgen mensen uiteindelijk een taak die ze niet aankunnen. Zorgt dat ook voor problemen?
<Koeck> « Vroeger, in de meer hiërarchische structuren, kwam dat zeker voor. Maar nu is er een nieuw fenomeen: mensen worden niet meer gepromoveerd, maar ingeschakeld in teams waar ze samen aan projecten werken. Daardoor stijgt de vraag naar mensen met almaar meer vaardigheden. Vroeger konden werknemers normaal gezien aan de slag op een terrein dat binnen hun competentie lag. Nu moeten ze van alle markten thuis zijn. De nieuwe technologie – de computer, Internet – evolueert zo snel, dat ze je op school of aan de universiteit nauwelijks nog kunnen aanleren hoe je die onder de knie krijgt. Die snelle evolutie brengt ook mee, dat je de dingen niet langer voor honderd percent onder controle kunt hebben; je moet gewoon leren het er zo goed mogelijk van af te brengen en aanvaarden dat je nog een en ander moet bijleren terwijl je bezig bent. Vroeger kreeg een secretaresse een cursus dactylografie, en als ze op een bedrijf kwam, moest ze kunnen typen. De huidige secretaresse heeft leren typen, maar op een bepaald moment schuift iemand haar een computer met Wordperfect onder de neus en zegt: ‘Trek uw plan. En als het echt niet gaat, bel mij dan maar op.’ En een tijdje later krijgt de baas het in zijn hoofd om te schakelen naar Word en Access en Excel; hij plant daar een nieuwe computer neer en zegt: ‘Daar rechts bovenaan staat een vraagteken. Als je het echt niet meer weet, klik daar dan op.’ Want iedereen een cursus laten volgen, dat kan niet meer: voor je goed en wel ingeschreven bent, komt de volgende versie van die computerprogramma’s er al aan. Ik zeg het nu een beetje karikaturaal, maar voor veel mensen is het echt zo. En wat wil dat zeggen? Steeds meer mensen moeten leren aan zelf-management te doen. Vanuit ons onderwijs zijn wij daar totaal niet op voorbereid, dus dat kan ook weer voor de nodige spanningen zorgen.»

<HUMO> Worden mensen met stress voldoende serieus genomen door hun huisdokter? Of schrijven ze gewoon kalmeerpillen voor?
<Koeck> « Mja. Maar ik heb de indruk dat dat vermindert, zeker bij jongere artsen, die geen drukke praktijk hebben en dus tijd kunnen maken om te luisteren en te praten. Dat wil nog niet zeggen dat ze ook de nodige vaardigheid hebben om dat proces in goede banen te leiden, maar het is in elk geval beter dan iedereen met een pilletje naar huis te sturen.
» Let wel, medicatie kan nuttig zijn, zeker als je in een echte depressie zit. Voor lichtere vormen van stress schrijf ik óók wel eens een pilletje voor, maar dan alleen maar voor korte tijd – geen weken of maanden maar één of twee dagen – en uitsluitend in de context van een begeleiding, waarbij we het probleem analyseren en nagaan hoe je het kunt oplossen.»

<HUMO> Hoe doet u dat dan?
<Koeck> « Wij praten en stellen vragen, tot mensen zélf oplossingen beginnen te zien. Tot ze zeggen: ‘Verdorie, daar had ik niet aan gedacht, maar het hélpt wel.’ Ze vertellen bijvoorbeeld over de voorbije week: ‘Tja, het ging weer slecht’ en blablablabla. Tot ze op een bepaald moment zeggen: ‘Maar zondagmiddag ging het toch iets minder slecht.’ – ‘O ja? Wat heb je toen gedaan?’ – ‘Er is een kameraad langsgekomen.’ En dan blijkt dat een eenvoudig gesprek met een vriend voor hen een hele opluchting kan betekenen. Als ik hen kan laten inzien dat er zo situaties zijn waarin ze zich toch een béétje beter voelen, zullen ze daarna misschien zelf het initiatief nemen en zulke situaties zelf opzoeken. En zo komen ze uit die vicieuze cirkel weg.»

<HUMO> Het klinkt haast te eenvoudig om waar te zijn. Lukt dat echt?
<Koeck> « Ik denk dat wij gemiddeld vijf gesprekken hebben, telkens zo’n drie kwartier lang, en in 85% van de gevallen is het probleem binnen die tijd opgelost. Dat is veel, maar het is ook logisch, als je ervan uitgaat dat je mensen moet leren hun eigen oplossingen te vinden. Al die bekende technieken die zeggen: ‘En nu moet je een relaxatie-oefening doen’, kunnen ook wel helpen, maar ik daag je uit om op het moment dat je een angstaanval hebt, op de grond te gaan liggen en een relaxatie-oefening te doen. Je zult je gewoon nog angstiger voelen.»

<HUMO> Leidt onbehandelde stress regelrecht naar een hartinfarct of andere ernstige kwalen?
<Koeck> « Dat hoeft niet. Heel wat toevallige factoren kunnen een rol spelen in het verdwijnen van stress: een luisterend oor vinden, iets meemaken waardoor je een nieuwe kijk op de dingen krijgt, een goed boek lezen… Alles kan therapeutisch werken, en stress kan net zo snel overgaan als hij begonnen is. Alleen als het probleem maanden of jaren blijft aanslepen, moet je technische hulp inschakelen.»

<HUMO> Kun je stress bestrijden met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes als een knijpbal, yoga in de bedrijfskantine, blote dans tijdens de middagpauze?
<Koeck> « Ik heb nog nooit iemand gezien die beter is geworden van een knijpbal. Dat is pure commercie. Maar ik heb wel al gehoord van mensen die beter werden door een dagelijkse wandeling, een fietstochtje, een bezoek aan hun kleinkinderen, kortom: afleiding. Een standaardoplossing bestaat er niet. Als iemand mij vraagt: ‘Moet ik het zo of zó doen?’ antwoord ik altijd: ‘Dat weet ik niet. Kies gewoon voor datgene waar u zich het best bij voelt.’ Een voorgeprogrammeerde methode, ook als die technisch correct is, heeft naar mijn ervaring maar twintig percent kans op slagen; een methode die de persoon zélf vindt, tachtig percent.»

<HUMO> Wanneer komt iemand op het punt dat u zegt: ‘U kunt maar beter ander werk zoeken’? Of neemt iemand die ‘aanleg’ heeft voor stress zijn problemen overal mee naartoe?
<Koeck> « Dat hangt ervan af. Ik heb mensen gehad tegen wie men had gezegd: ‘Je moet echt ander werk zoeken.’ Maar door samen naar een oplossing te zoeken, kwamen we erachter hoe ze hun baan konden aanhouden. Maar er zijn ook mensen van wie je zegt: ‘Alleen een nieuwe job kan uitkomst bieden’ – zeker als er op het werk conflicten zijn die niet kunnen worden opgelost omdat de hele omgeving tegenwerkt.»

Staf Herten

Download het originele artikel: (pdf) Werkt u wel hard genoeg?

Categorieën
pers

Wordt geen eenzame wolf

Geen vrienden hebben kan uw gezondheid ernstige schade toebrengen.

Volgens de Amerikaanse ‘lone wolf’-theorie betekent een gebrek aan goede vrienden waarbij je altijd terecht kunt, wellicht een verkorting van je leven. De hoge werkdruk dwingt velen tot verwaarlozing van de sociale kring. En de eenzame wolven manifesteren zich niet alleen onder onze Amerikaanse collega’s. In België slaat het fenomeen eveneens toe.

De theorie van de ‘eenzame wolven’ komt uit het brein van James House, socioloog aan de Universiteit van Michigan. Volgens hem vormt het gebrek aan sociale relaties een gezondheidsrisico, waarvan de gevolgen net zo rampzalig kunnen zijn als bij sigarettenrook, bloeddruk en overgewicht. Een van de studies waarop House zijn conclusie baseerde, was een grootschalige enquête onder 7000 mannen en vrouwen in Californië. Na een studie van 9 jaar stelden de onderzoekers vast dat de mensen met de minste sociale bindingen dubbel zoveel kans maakten om vroegtijdig te overlijden als mensen met sterkere sociale banden.

Vangnet

Hoge werkdruk, lange werkdagen, stress. De haast en spoed-mentaliteit heeft opgang gemaakt in het Belgisch bedrijfsleven. Heel wat werkenden, van arbeiders tot topkader, krijgen met stress af te rekenen. Ze kunnen getuigen dat het onderhouden van relaties met vrienden en kennissen na een vermoeiende werkdag geen evidentie is. Wie jarenlang zijn of haar sociaal netwerk verwaarloost, kan in moeilijke professionele momenten niet rekenen op een vangnet van informele contacten. Toch zegt Carla Arp, directeur van het outplacement bureau Curriculum Plus, dat het in België met arbeiders, bedienden en lager kader niet zo’n vaart loopt: “Mensen komen bij ons terecht wanneer ze hun job verliezen. Het probleem is niet zozeer dat ze hun sociale omgeving zouden kwijt zijn, als wel dat ze die leren kennen. Het is juist bij vrienden dat ze in deze emotioneel moeilijke tijden hun heil zoeken. Een deuk in je zelfvertrouwen is niet de beste startpositie om het op de arbeidsmarkt te rooien. Daarbij helpt het bureau en de vrienden: “Wij sporen de mensen aan om zelfs fysiek lijsten aan te leggen van contacten uit het verre en dichte studentenleven, professionele leven, verenigingsleven, enz. We drukken hen op het hart dat dit zeer relevant kan zijn bij de zoektocht naar een job.”

Hoger kader

Roger De Cadt van VVO Outplacement ervaart dat er wel heel wat eenzame wolven zijn onder zijn cliënteel, meestal hoger kader: “Ongeveer één derde van alle kaderleden die hier binnenstappen hebben jarenlang hun prive-leven op de tweede plaats gezet. Wanneer ze dan zonder werk vallen, denken ze vaak dat ze geen vrienden meer hebben waarop ze kunnen rekenen. De hele kunst is hen dan te overtuigen dat dat niet zo is en dat het helemaal niet gek staat om na zoveel jaren opnieuw met medestudenten en medeleerlingen van school contact op te nemen. Psychologisch moeten we daar een grote barrière overwinnen. “Een zeer overtuigend argument om hun trots in te slikken is dat 50% van de kandidaten via persoonlijke relaties aan de slag kan. “Als ze dat instrument verwaarlozen, verdubbelen ze eigenlijk de zoektijd naar een job.” Mensen met een zeer technische vorming en een technisch georiënteerde job achter de rug, zullen eerder slachtoffer zijn van hun werk, kon Roger De Cadt ervaren: “Door de aard van hun werk zijn sales en marketing managers veel meer met menselijke contacten bezig en hebben die ook veel minder energie nodig om na de werkuren nog een sociaal leven in stand te houden.”

Paul Koeck  van het Centrum voor Stressbegeleiding komt af en toe wel eenzaten tegen. “Maar niet iedereen die hard werkt en weinig tijd overlaat voor sociale contacten, krijgt daar problemen mee. De ‘lone wolf’ gaat niet noodzakelijk gebukt onder ondraaglijke stress”, nuanceert hij. “Sommigen weten er wel mee om te gaan. Zij lossen hun problemen zelf op en hebben weinig behoeften aan sociale contacten.” De oorzaak van de moeilijkheden ligt niet noodzakelijk in de werksfeer. Mensen vluchten in hun werk wegens familiale problemen, maar zijn daar niet altijd even efficiënt. Hun werk loopt vast, zij nemen niet meer de juiste beslissingen en zijn uiteindelijk toe aan begeleiding. “Meestal is het de directeur of personeelsverantwoordelijke die bij mij komt aankloppen. De werknemer zelf vraagt niet snel om hulp.” Sociale steun komt niet alleen van de familie, maar ook van vrienden en zelfs collega’s. Meestal compenseert de steun van de éne groep een tekort in de andere groep. Verliest men contact met alle groepen, dan komt men in een risicogroep terecht.


“Mijn ervaring leert dat veel mensen geholpen zijn met gemiddeld 3 tot 8 gesprekken met iemand die luistert en zich kan inleven in hun situatie. Uiteindelijk is het belangrijk dat deze mensen zelf – eventueel met begeleidende hulp – een oplossing zoeken voor hun problemen. De ideale oplossing aanreiken, oogst weinig succes.”

Barbara Debeuckelaere
Katleen Weytjens

Categorieën
pers

Hard werken zonder overuren

Hard werken zonder overuren

Vacature: rubriek: Mag ik Vragen, VRAGEN OVER JE WERK EN LOOPBAAN? van Katleen Weytjens

Beste Katleen,
Twee maanden geleden maakte ik de overstap naar een snelgroeiende onderneming. De functie en de collega’s vallen enorm mee. Wel heb ik moeite met de gewoonte die er in het bedrijf bestaat om langer te werken. Normaal is het zo dat iedereen tot 17 uur moet werken, maar dat gebeurt nooit effectief. Als ik op dat tijdstip wil vertrekken, durf ik niet omdat iedereen langer blijft. Moet ik daar rekening mee houden en ook langer blijven? Of kan ik zonder wroeging de deur achter mij dichtslaan?
Gewetensbezwaarde.

Beste gewetensbezwaarde,
Je bent niet alleen met je probleem. Nog deze maand werd in de Verenigde staten een belangrijke studie gepubliceerd: 53% van de werknemers voelden zich opgebrand op hun werk ten gevolge van stress. Lange werkuren werden als een van de hoofdoorzaken aangegeven. Tevens werd aangetoond dat het rendement onder langdurige stress sterk daalt door toename in het ziekteverzuim en vermindering van het engagement van de werknemer. De verliezende partij ben jij dus niet alleen, maar op lange termijn ook je werkgever. Dit lost je probleem natuurlijk niet op want je moet je boodschap nog aan je baas verkocht krijgen. Jij wil om 5 uur naar huis en hij wil inzet, motivatie en vermoedelijk rendement. “Ik denk dat je best eens met hem gaat praten op een rustig moment (waarschijnlijk heeft hij ook stress, en je hebt zelf al ervaren dat dat niet je meest creatieve momenten zijn!?)”, raadt dr. Paul Koeck van het Competence Management Institute aan. “Bij voorkeur vraag je hem, op een vriendelijke en rustige manier om een persoonlijke afspraak op zijn kantoor. De eerste vraag is wat jij in hem als baas kan appreciëren (overwerken is dikwijls verdoken vorm van respect vragen van je omgeving – je weet wel – “lonely at the top” zegt men wel eens.) Als volgende puntje, moet je eens voor jezelf nagaan wat hij écht van jouw werk verlangt. Misschien kan je hem wel aantonen dat jij die dingen die hij het belangrijkste vindt beter zal kunnen doen als je minder stress hebt.
“Komt de druk om langer te werken van je collega’s en niet zozeer van je baas, dan moet je baas ingrijpen.”
Je moet je boodschap verpakken in het pakje dat hij het liefste ziet! Pas dan ben je klaar voor je gesprek. Je begint je gesprek met eerst duidelijk te benadrukken wat jij in hem apprecieert als baas, dat je beseft welke verantwoordelijkheid hij draagt en ziet hoezeer hij zich inzet voor de zaak. Pas als je merkt dat je appreciatie haar doel bereikt kan je met hem bespreken dat ook jij je job goed wil doen en net om die reden wil vermijden dat je rendement zou verminderen door eronderdoor te gaan en dat je daarom met hem wil bespreken hoe jij je job binnen de normale werkuren goed kan kan afwerken zodat jij binnen je werkuren maximale inzet, motivatie en rendement kan leveren”, besluit Paul Koeck. We gaan hier wel uit van de situatie dat enkel je afdeling en je naaste collega’s de gewoonte hebben om regelmatig langer te werken. In dat geval kan je naar een hogergeplaatste stappen, en heeft die waarschijnlijk wel begrip voor je probleem. Anders is het als de cultuur van echt het hele bedrijf zo is. Dan ligt de oorzak van je probleem waarschijnlijk bij de aanwerving. Wist je, toen je je contract ondertekende dat het in heel het bedrijf de gewoonte was om hard te werken? Dat er de mentaliteit hangt van ‘het werk moet gedaan zijn, hoe laat we er ook voor moeten blijven’. Waarschijnlijk was er een slechte communicatie bij de aanwerving. En dat is dan een managementfout waarvan jij nu de gevolgen draagt. Komt de druk om langer te werken eigenlijk van je collega’s en niet zozeer van je baas, dan moet je baas ingrijpen. Want die mentaliteit is niet de bedoeling. Hij kan dit oplossen door bijvoorbeeld flexibele werkuren in te voeren. Via dit systeem neemt hij de druk weg. Het is dan immers normaal dat je vroeger naar huis gaat, als je ook vroeger begint.