Categorieën
leiderschap

Het ZelfLeiderschap zelfcoaching programma

Onze Doelstelling

Onze Doelstelling = Wij bege-Leiden uw medewerkers naar een hoger niveau van (zelf)Leiderschap !

Inleiding

Wij kiezen voor zelf-coaching – aangevuld met coaching – omdat je (zelf)Leiderschap enkel ontwikkelt door eerst jezelf te leiden en te coachen. Zodra je jezelf kan leiden en coachen, weet je wat leiden betekent. Dan pas ben je in staat om anderen effectief te leren leiden en coachen. Coachteam ontwikkelde hiervoor een speciaal proces waarin de deelnemer zichzelf dagelijks een tiental minuten coacht, wekelijks een tweetal uren, en maandelijks een kleine twee uren samen met zijn Coachteam®- coach werkt.

Filosofie

Q(∑H) x Q(∑S) = Q(G)mensen       organisatie   output

De kern van onze filosofie is dat succes voor 90% het resultaat is van je gewoontes, en 10% van inspiratie. Deze innovatieve inspiratie, kan je maar ontwikkelen als je geest vrij is. En je geest is maar vrij als de dagelijkse operationele zaken routinematig verlopen. Daarom ontwikkelen wij eerst succesvolle gewoontes bij onze deelnemers en vervolgens, in een tweede fase, in de teams die zij leiden. Daardoor komt ruimte vrij in de teams en in de geest van de Leider. Na enkele maanden is de Leider klaar om zijn creatieve inspiratie te ontwikkelen en strategisch te leren denken en handelen. Door hun leiderschap en door hun voorbeeldfunctie, dragen ze deze creativiteit later weer over op hun teams. Bovenstaande figuur illustreert de 2° Wet van Coachteam:

De kwaliteit “Q” van de som van de dagelijkse gewoontes “H” vermenigvuldigd met de kwaliteit “Q” van de strategie “S”, geeft de kwaliteit van je goudmijn “G” weer. Leiders hebben maar energie vrij om kwalitatieve strategieën te ontwikkelen in de mate dat dagelijkse operationele zaken op routine lopen en dus tot gewoontes verworden.

Wij ontwikkelen dus:

Πsuccesvolle inzichten tot vaardigheden en gewoontes,

 om vervolgens met de vrijgekomen creatieve inspiratie,

Ž betere & innovatieve  strategieën te ontwikkelen,

 om je bestemming te bereiken: het scheppen van een goudmijn van toegevoegde waarde, door:

 1. leiders & mensen met de juiste gewoontes,
 2. juiste business strategieën en processen

 

Je Coachteam®coach begeleidt je door dit proces terwijl de deelnemer zichzelf dagelijks en wekelijks oefent totdat inzichten leiden tot vaardigheden en vaardigheden op hun beurt tot gewoontes. Deze gewoontevorming bereik je nooit door coaching zonder zelf-coaching. Daarom ontwikkelde Coachteam® een programma en een proces waar we de deelnemer door bege-Leiden met zelfcoaching, ondersteuning van je persoonlijke bege-Leider en onze eigen ontwikkelde online software tools.

Het Programma

1° Intake

Tijdens de eerste ontmoeting met de coach helpt de coach de deelnemer om SMART doelstellingen te formuleren en hieruit de top-3 prioriteiten voor het traject vast te leggen.

Tegelijkertijd richt de coach zich al – tijdens het allereerste uur – op enkele concrete vragen van de deelnemer zodat deze naar huis gaat met meerdere inzichten of technieken om gedurende de eerste dagen in de praktijk toe te passen. Elk inzicht wordt onmiddellijk getoetst aan de bruikbaarheid voor de deelnemer en bijgestuurd totdat een werkbare oplossing gevonden wordt. Dit motiveert de deelnemer al van in het eerste uur.

Na de sessie zal de deelnemer deze prioriteiten met zijn manager bespreken tot zowel de deelnemer als de manager deze doelstellingen 100% onderschrijven. Hierdoor wordt het engagement en de progressie van de deelnemer meetbaar en opvolgbaar.

2° Dagelijks

Dagelijks – bij het opstarten of afsluiten van zijn werkdag – besteedt de deelnemer 15 minuten online aangestuurde zelfcoaching om zijn focus voor de volgende 24 uur te kiezen en de vorige te evalueren i.f.v. zijn prioriteit v.d. week ç maand ç quartaal ç jaar. Hij stemt zijn actieplan en agenda van die dag af op zijn zelfgekozen prioriteiten of werkpunten.

3° Wekelijks

Elke week, op een vast moment, plant de deelnemer een focussessie van 1 à 2 uur met zichzelf.

Dit bestaat uit drie luiken:

 1. kiezen van de focus van de week,
 2. prioriteitenplanning, weekplanning, tijdsbeheer,
 3. specifieke leerdoelstellingen en werkpunten uit de coaching overlopen en evalueren aan de hand van de online Coachteam progress tracker™

4° Maandelijks

E-voorbereiding: De deelnemer bereidt zijn leerdoelstellingen voor de volgende maandelijkse werksessie met zijn coach voor en evalueert de evolutie en vooruitgang van de voorbije maand en koppelt deze terug aan de voorgenomen prioriteiten en doelstellingen.

Werksessie: De coach begeleidt de deelnemer gedurende een meeting van 90 à 120 minuten naar de volgende stap in zijn ontwikkeling van nieuwe gewoontes en bedrijfsstrategieën. Deze meeting kan naar wens van de klant gebeuren in onze kantoren, telefonisch, via webcam, e-mail of chat op een vast terugkerend tijdstip.

De keuze van de werkpunten volgt de logica van de Theory of Constraint van Eli goldratt, toegepast op skill & competence development. Elke maand zoeken we de belangrijkste bottleneck in het functioneren van de deelnemer om de gewenste business doelstellingen te bereiken. De output is het opheffen van de bottleneck door één of meerdere competenties te ontwikkelen die deze bottleneck veroorzaken.

De deelnemer verlaat elke werksessie met meerdere werkpunten voor de volgende maand (gemiddeld 3 à 5 per sessie of per maand).

Deze worden door de deelnemer in onze online Coachteam-progress tracker™ ingegeven voor de wekelijkse zelfcoaching sessie van de deelnemer.

E-samenvatting: De deelnemer vat binnen de 24 uur na deze werksessie zijn belangrijkste leerpunten online samen voor een goede opvolging en evalueert de meeting.

5° Trimesterieel

Elk trimester, evalueren de deelnemer en zijn directe manager de vooruitgang en geven deze zo meetbaar mogelijk weer in een korte samenvatting opgesteld door de coachee. Deze informatie wordt teruggekoppeld door de coachee als input naar de maandelijkse sessies met de Coachteam®coach en sommige klanten kiezen zelfs om deze mee op te nemen als input voor de jaarlijkse eindevaluatie van de jaarobjectieven[1].

6° Follow-up

Wanneer de deelnemer zijn nieuwe “n+1” niveau[2] bereikt heeft, blijft zijn dagelijkse en wekelijkse zelf-coaching als een nieuwe gewoonte doorlopen maar schakelt het ontmoetingsritme met de Coachteam®coach, in onderling overleg, over naar trimesterieel en later zelfs semesterieel of jaarlijks. Door deze ondersteuning verankeren we de nieuwe gewoontes tot ze onuitwisbaar zijn. We merken dat ongeveer 50% van de deelnemers binnen de 3 jaar toe zijn aan hun volgende groeispurt. Indien gewenst kan dan de begeleiding tijdelijk opnieuw geïntensiveerd worden tijdens de volgende groeispurt of een speciale uitdaging.

Gebruikte Technieken

Een greep uit de aangeboden technieken zijn o.a.:

 • oplossingsgerichte vragen die de deelnemer helpen eigen inzichten te ontwikkelen
 • zelfreflectie wordt een nieuwe gewoonte
 • focussen op de essentie
 • feedback systemisch leren zien en hanteren in communicatie en in businessprocessen
 • multimedia, webcam & video om non-verbale taal te analyseren en te trainen
 • mentorship voor het aanleren en overdragen van bedrijfsspecifieke expertise
 • succesmodellering van exceptionele key-performers
 • het MijnKwartier model of 15Minutes4Me model van dagelijkse zelfcoaching
 • het Coachteam zelfcoaching model

Zelfleiderschap

Zelfleiderschap is de basis van dit ganse process.

Zelfcoaching is slechts het middel.

Zelfleiderschap is de basis om

 • jezelf te leiden en verbeteren
 • je medewerkers te leiden naar de zelfgekozen bestemming
 • je klanten te leiden naar je zelfgekozen bestemming (inbegrepen bepaalde communicatievaardigheden zoals beïnvloeden, verkopen, afsluiten, ….)

Zelfleiderschap gebeurt door die specifieke competenties te ontwikkelen die jouw persoonlijke bottleneck vormen om je beoogde resultaat te bereiken, volgens het “Coachteam Layered Competence model” zoals verderop beschreven in bijlage C

Competentie gaat verder dan een skill of vaardigheid. Een vaardigheid wordt pas competentie als de medewerker ze in de specifieke context waar het beoogde doel moet bereikt worden inzet en tevens daardoor het beoogde doel bereikt. Vaardigheid die niet leidt tot het bereiken van het uiteindelijke doel is dus geen competentie!

Gewoontevorming: Zelfleiderschap houdt in dat men eerst vaardigheden ontwikkelt om ze vervolgens tot competentie te laten evolueren (door het bereiken van de beoogde doelen), en vervolgens doorgaan met de zelfcoaching tot deze competenties een automatische gewoonte zijn geworden die op duurzame basis de beoogde resultaten bij herhaling bereikt.

 

Bijlage A


Wetenschappelijke Peilers

ΠHet Coachteam Model

Coachteam® ontwikkelde een eigen zelf-coaching proces jaren voordat het woord coaching in managementmiddens doordrong en werd al in begin van de jaren 90 een referentie op verschillende internationale congressen en universiteiten.

Dit proces verschilt van de klassieke coaching methoden in volgende aspecten:

 1. Wij laten de deelnemer zelf reflecteren en zijn eigen oplossingen construeren. Pas nadien vullen wij deze aan met eigen inzichten en wetenschappelijke informatie en technieken.
 2. Wij stoppen niet bij het aanleren van vaardigheden. Wij gaan verder tot deze onuitwisbare gewoontes geworden zijn.
 3. Wij stoppen niet bij gewoontes. Wij leren de deelnemer strategisch reflecteren om zo zijn toegevoegde waarde op de bedrijfs strategie continu te verbeteren.
 4. Wij bieden geen coaching maar bege-Leiden proactieve leiders en professionals doorheen een beproefd zelfcoachingproces.

 

Wetenschappelijke inzichten

Coachteam® integreert in haar zelfcoachingproces, op maat van de deelnemer, tientallen tot honderden technieken geïnspireerd uit o.a. volgende wetenschappelijke disciplines:

 • Management & MBA: Competence Based Management, Blue Ocean strategy, Balanced Scorecard, Strategy Maps, Marketing, HRM,  Kwaliteitszorg, Peter Drucker, Gary Hamel, Michael Porter, Henri Mintzberg, Philip Kotler, 4 P’s, 4 C’s, USP, 7S model, 6-sigma, Ichikawa, BCG Matrix, Theory of Constraints by Eli Goldratt.
 • Leiderschap: Situationeel Leiderschap, Ken Blanchard, Tom Peeters, Jim Collins, Kerry Gleeson, Roger Schultz, Johannes-Paulus II, Martin Luther King, Alexander de Grote, Osama Bin Laden, Walt Disney, Il Principe di Macchiavelli, Paus Fransicus, Nelson Mandela, Desmund Tutu, President Obama.
 • Psychologie: Gedragspsychologie, gestaltpsychologie, RET, NLP, Carl Roger, Albert Ellis, Steve Covey, Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts, Milton H. Erickson, Berry-Alice Erickson, David Cheek, Aaron Beck, Yvonne Dolan, Jeff Zeig, Ernest Rossi, Stephen Gilligan, Steve Lankton, Abraham Maslow, Tony Robbins, Cloe Madaness, philip Zimbardo, Robert Sapolsky
 • Systeemdenken: Palo Alto school, oplossingsgerichte model,de lerende organisatie, zelforganiserende systemen en processen, cybernetica, Peter Senge, Humberto Maturana,  SFT, Steve De Shazer, Insoo Kim Berg, John Weakland, Jay Haley, Gunther Schmidt,
 • Antropologie: Gregory Bateson, Margareth Mead, Mary-Catherine Bateson, Charles Darwin, Nora Bateson
 • Communicatieleer: Paul Watzlawick, Jane Bevelas, Richard Fish, Karin Schlanger, Don Jackson
 • Pedagogie: leerprocessen, leerspanning, geheugenleer,
 • Sociologie: Albert Bandura,
 • Filosofie: Aristoteles, Socrates, Plato, Zun Shu,
 • Geneeskunde: sportgeneeskunde, neurofysiologie, fysiologie, stressmanagement, Hans Selye, Karasek,
 • En vooral … de ervaring van duizenden oplossingen van onze klanten …
 • En een beetje … gezond boerenverstand van onszelf …


[1] Omwille van het beroepsgeheim van de coach, wordt deze evaluatie enkel door de deelnemer samen met zijn manager gehouden en de conclusies worden als feedback aan de coach meegedeeld om het proces efficiënter te helpen sturen.

[2] Je nieuwe n+1 niveau betekent niet in elke bedrijfscontext onmiddellijk een formele promotie – wel een boeiender en hoger  niveau van functioneren –  met interessantere uitdagingen. De ervaring leert dat mensen niet eerst gepromoveerd worden maar veeleer eerst groeien in hun huidige context en daar pas nadien formeel erkend worden door hun omgeving of bedrijf. Het kan ook betekenen om het huidige ‘formele’ niveau ten volle wordt bereikt door het aanleren van nieuwe competentie.

Zie ook onze andere programma’s op

Categorieën
leiderschap

Leiderschap coaching: opleiding chef-waardeerder

Opleiding chef-waardeerder met als voornaamste topics:

 • het toelichten van het waarderingsssyteem
 • opmaken van taakafspraken
 • voeren vanevaluatiegesprekken
 • opmaken van verbetertrajecten

Tweedaagse training:

Dag 1: De Leider trekt grenzen

Voormiddag:

Resultaatsgericht Management via DOELEN en CRITERIA

 • Leiden = doelen stellen
 • Leiden = je mensen naar je doelen leiden
 • Leiden = je criteria communiceren en committment verwerven
 • Opstellen van taakafspraken
 • Vertalen van functioneringsproblemen in specifieke taakafspraken
 • Taakafspraken opvolgen
 • Plaats en doel van waarderingsgesprekken: ‘waarom helpen ze je medewerker en je stad?’

Namiddag:

De Relatie scheiden van de doelen en/of problemen

 • Grondbeginselen van leidingeven
 • Een vertrouwensrelatie als basis
 • Communicatietechnieken om het doel te scheiden van de persoon
 • Inlevingsvermogen
 • Luistervaardigheden
 • Je rol als leider versus je rol als coach

Dag 2: De Leider is ook Bege-Leider en op-volg-er

Voormiddag:

Oplossingsgericht Begeleiden tijdens een waarderingsgesprek

 • Het waarderingsverslag
 • Oplossingsgericht coachen: het gewenste gedrag VERSTERKEN
 • Oplossingsgerichte vragen stellen
 • Oplossingsgerichte tussentijdse functioneringsgesprekken
 • Rollenspelen

Namiddag:

Moeilijke grenzen trekken en doortrekken

 • Negatieve boodschappen constructief brengen: ongewenst gedrag doen STOPPEN
 • Hoe medewerkers aanmoedigen en uitnodigen om zich te herpakken?
 • Duidelijk de gevolgen tonen van niet-verandering
 • Rollenspel in moeilijke boodschappen
 • Gevalsbesprekingen van ervaringen van de deelnemers
 • Een verbetertraject opstellen

Geïnteresseerd? Vraag uw persoonlijke offerte aan.

Categorieën
pers

Bestaat stress wel?

Recent werd een nieuwe oorzaak van stress geïdentificeerd: het anti-stressbeleid van Minister Miet Smet. Een maatschappelijk fenomeen bestaat pas echt als het een naam heeft en wanneer er officieel tegen wordt opgetreden. Dit is het ultieme signaal dat het vele slachtoffers maakt. Een groeiend aantal managers neemt die taak welwillend op zich. “Geen smakeloze grap ten koste van de vele stresslijders maar de basis van een alternatieve therapeutische aanpak die de oplossing belangrijker vindt dan het probleem.

Paul Koeck ging in de VS zijn licht opsteken bij twee generaties systeemtherapeuten van de beroemde Palo Alto groep en ontwikkelde zijn Solution Focused Management. Een methode voor oplossingsgericht denken die diverse psychologische problemen (depressie, burn-out, alcoholisme en stress) aanpakt. De methode wil ook de persoonlijke efficiëntie verhogen.

“De laatste jaren is de betekenis van stress behoorlijk uitgebreid. Het is niet langer alleen een gevaarlijke lichamelijke (cardiovasculaire) conditie ten gevolge van een te jachtig zakenleven, de zogenaamde managerziekte. In haar nieuwe betekenis is stress een mentale blokkage. Het gevolg van de hedendaagse werk- en leefsituatie: toenemende werkdruk, economische onzekerheid, sociale instabiliteit, enzovoort. Naarmate deze omschrijving ingang vindt, in de media uitgebreid aan bod komst en politieke tegenmaatregelen uitlokt, stijft het aantal geïdentificeerde stressgevallen zienderogen.” Koeck spreekt niet van een massahysterie maar “Er is een toenemende reflex om zeer uiteenlopende psychische en sociale problemen te relateren aan de stresserende werksituatie en dus onder te brengen in de categorie stress.”

Vlag en lading

De stress-consultant moet het hoofd koel houden . Dat zovelen over stress klagen betekent niet dat het om één en dezelfde kwaal gaat. Normatief stressmanagement in de zin van regeltjes voor een gezonde geest in een gezond lichaam, vindt Paul Koeck grotendeels zinsbegoocheling. De vlag dekt teveel ladingen om met één toverformule te lijf te gaan.

“Onlangs sprak ik met een manager die op een training had geleerd dat relaxatie-oefeningen echt hielpen tegen stress. Tijdens die momenten zat deze meneer zich echter dood te piekeren over zijn relatieproblemen thuis en het gebrek aan begrip van zijn werkgever. Door zich te ontspannen werd zijn stressprobleem alleen maar groter. Het begon zelfs alarmerende proporties aan te nemen. Zijn mislukte relaxatie-pogingen waren voor hem het onomstootbare bewijs dat hij diep in de problemen zat. Het probleem zit vooral in het hoofd van de stresslijder. Mijn methode zoekt daar ook de oplossingen, of althans de aanzet daartoe.”

Weerbaarheid

Op zoek dus naar oplossingen. Maar hoe vind je die?

Paul Koeck:”Wanneer iemand meldt dat hij of zij last heeft van stress begrijp ik dit als een signaal dat er iets misloopt, niet als een accurate diagnose. Ik probeer de aandacht te verplaatsen van de problemen naar de oplossingen die de betrokkene kan ontdekken. Mijn aanpak bestaat erin weg te kijken van het probleem om zicht te krijgen op de oplossingen.”

Dat is meer dan een flauwe list. Het komt zelden voor dat iemand volledig geblokkeerd zit. Ook al ervaart men heel moeizaam mee te draaien in de dagelijkse tredmolen van het bedrijf, heeft men het gevoel geen doortastende beslissingen te nemen of de greep op het eigen lot en op de organisatie te hebben verloren, er zijn altijd momenten waar het beter gaat. Mensen slagen erin situaties te herkennen waar men deze negatieve ervaringen niet heeft. Dat betekent niet dat de stressfactoren niet aanwezig zijn, wel dat men erin slaagt stress in die werk- of leefsituatie het hoofd te bieden. Iedereen doet succesvol aan stressmanagement. In samenspraak met de consultant wordt gezocht welke die oplossingen zijn. Zo kunnen zij worden toegepast in situaties waar men duidelijk te lijden heeft van stress.

Paul Koeck: “De stresslijder leert zijn eigen oplossingen te ontdekken en bewust aanwenden. Door de aandacht van de patiënt te verleggen naar die werkbare situaties of gelukkige momenten ontstaat er een gevoel van opluchting dat gunstige effecten heeft op de creativiteit. De interventie van de coach moet er in bestaan deze creativiteit te mobiliseren en te ondersteunen om de hulpbehoevende tot oplossingen te brengen.”

Solution Focused Management is geen synoniem voor het in huis halen van een legertje therapeuten. Koeck is veeleer een consultant dan een therapeut. Hij reikt zijn methode van oplossingsgericht denken en veranderen aan. Daarna moet het management haar verspreiden en inbedden in de bedrijfscultuur. Stress genezen wordt zo een sociaal gebeuren. Het veronderstelt een netwerk van medewerkers die zich engageren hun gestresseerde werknemer of collega te helpen zoeken naar oplossingen.

Ziener of zot?

Traditionele methoden nodigen de patiënt uit zijn probleem uitvoerig te beschrijven. Daarna spant de therapeut zich in om het probleem te analyseren en te verwijderen. Een dergelijke probleemgerichte benadering is dominant in de medische wetenschap. Een kwaal wordt toegeschreven aan een externe boosdoener (een virus of bacterie, te veel roken of onverzadigde vetzuren) die vervolgens moet worden geëlimineerd. Het relativisme van Paul Koeck vertrekt van een ontkenning van het bestaan van het probleem om het oplosbaar te maken. De denktrant is helemaal die van de hedendaagse sociale wetenschappen: wat de mens aan realiteit rondom zich ontwaart, is het resultaat van observatie en fantasie; de twee gaan niet altijd hand in hand. Kinderen weten zeker dat Sinterklaas bestaat, paranoïden worden geregeld door iemand achtervolgd en kregen middeleeuwse burgers een rondvliegende heks te pakken dan belandde ze steevast op de brandstapel. Tot zover de illusies die volwassenen, normale en moderne mensen hebben ontmaskerd. Maar wat met de illusies waar (bijna) iedereen in gelooft? Dat de aarde niet rond de zon draait is makkelijk bewezen, maar dat stress niet bestaat? Zolang iedereen gelooft dat stress bestaat, is degene die dat ontkent een ziener of een zot?

Paul Koeck:” Ik ontken uiteraard niet dat stress een maatschappelijk probleem is dat op steeds grotere schaal wordt herkend als individueel ziektebeeld. De oorzaak ligt in het samengaan van een aantal observeerbare stressfactoren en de ervaring bij mensen dat zij die niet langer de baas kunnen. De voedingsbodem moeten we zoeken in het feit dat waarden en zekerheden een kortere levenscyclus hebben dan vroeger. Daarom moet de onzekerheid niet noodzakelijk toenemen. In heel veel landen is de economische en politieke instabiliteit veel groter dan bij ons, hoewel daar van stress amper sprake is. Het betekent dus dat steeds meer mensen hier het hoofd buigen voor het stressprobleem”.

“De ziener onderkent een aantal meetbare factoren zoals de opgedreven werkdruk, hoge prestatie-eisen en gestegen werkonzekerheid en zegt dat we daar objectief weinig aan kunnen veranderen. De zot zegt vervolgens dat het niet bestaat (eigenlijk, dat het geen zin heeft om zich er blind op te staren). Tenslotte komt de consultant aan het woord die stelt dat, om uit die impasse te geraken, we onze stressweerbaarheid moeten vergroten.

Karel Arnaut

Categorieën
pers

Verwerf charisma in 30 dagen – Kweek de uitstraling van een leider

Waarom gaan Bush, Blair en Poetin met de borst vooruit en met stevige energieke passen recht op hun doel af? Charismatische leiders stralen energie uit. Daardoor zijn ze aantrekkelijker en kunnen ze mensen motiveren voor de gekste doelen  (meestal zonder loonopslag). Wil u ook charisma? Dit stappenplan helpt u op weg.

D – 1 maand Begin met uw lichaam te trainen

Modeontwerper Giorgio Armani is 73 jaar. Hij sport elke ochtend anderhalf uur voor hij gaat werken. Bush en Sarkozy zijn bekende ochtendjoggers. Mensen die sporten, activeren hun witte spiervezels. Die zorgen voor de kaarsrechte houding die vertrouwen uitstraalt. Depressieve mensen daarentegen zitten en lopen ingedoken en voorovergebogen. Doe daarom dagelijks een uur aërobe sport – waarbij u rustig kunt blijven ademen – , maar bouw dat geleidelijk op. Begin de eerste dag met een rustige opwarming van vijf tot acht minuten, zodat uw hartslag binnen de opwarmingszone op de leeftijdsgrafiek hiernaast valt. Vervolgens traint u tien minuten aan een hartslag van ongeveer 180 min uw leeftijd (zie grafiek).

Schema voor hartslagtraining (© Dr. Paul Koeck)

Schema voor hartslagtraining

D – 29 dagen Geniet van uw lichaam

Gisteren hebt u na de opwarming tien minuten getraind. Vanaf vandaag verlengt u dagelijks uw trainingstijd met vijf minuten tot u aan vijftig minuten sporten komt. Begin vanaf vandaag ook te genieten van uw lichaam en van de dingen die u opmerkt tijdens het sporten. Gebruik uw vijf zintuigen om u rekenschap te geven van wat u omringt. Doe daarom bij voorkeur aan sport – kies iets wat u graag doet – in de natuur of in een mooie omgeving.

D – 20 dagen Train uw geest

Vandaag begint een nieuwe fase. De eerste tien dagen hebt u vooral uw lichaam getraind en werd u zich bewust van uw directe omgeving. Nu breiden we dat bewustzijn uit in de tijd: overloop tijdens uw sportuurtje de afgelopen 24 uur en bedenk alle kleine momenten waarover u zelf tevreden bent. Dat zal u innerlijke rust en energie geven, en u zult die uitstralen.

D – 15 dagen Werk aan uw sociale energie

Na twee weken werken aan onze eigen innerlijke energie, hebben we de fundamenten gelegd om charisma uit te stralen. Denk vanaf nu tijdens uw sportuurtje aan een medewerker, collega, of klant die u weldra zult ontmoeten en overloop alles wat u aan hem waardeert of zelfs bewondert. Die oefening zal ervoor zorgen dat u positieve energie naar hem uitstraalt. Hij zal voelen dat hij belangrijk voor u is en u zal verbaasd staan van wat u op termijn zal terugkrijgen. Let wel, dit werkt alleen als uw waardering authentiek is. Ons lichaam zendt immers non-verbale signalen uit als we erkenning, appreciatie of respect veinzen. Doe die oefening voortaan elke dag, telkens met iemand anders in gedachten die belangrijk is voor u.

D – 1 week Bouw charismatische energie op

De laatste week bouwt u een charisma op voor een specifieke gelegenheid of een vergadering van strategisch belang. Haal u tijdens uw fitnessuurtje de hoofdpersonen of de doelgroep die u charismatisch wil benaderen, voor de geest. Overloop wat u in hen waardeert of bewondert. Voel die appreciatie in uw eigen lichaam.

D – 6 dagen Draai een film af in uw geest

Herhaal de beelden en gevoelens van gisteren en maak in uw geest een film waarin u uzelf succesvol en empathisch naar de meeting en uw doelgroep ziet gaan. Zie uzelf glimlachen, met een diepe, gezonde, zelfverzekerde glimlach. Stel uw eigen doelstelling visueel voor, haal u uw klant of medewerker en uzelf voor de geest. Speel in uw hoofd de film af van hoe u graag wil dat de meeting verloopt. Speel het scenario zo vaak af tot u een goed gevoel hebt over de ontmoeting en de afloop. Neem wanneer u thuiskomt een blad papier en beantwoord schriftelijk volgende vragen:

 • Wat kan ik aan mijn klant/medewerker/baas waarderen? (minimaal 5 eigenschappen)
 • Hoe kan ik die appreciatie eerlijk laten blijken? (minimaal 3 manieren)
 • Welke is mijn kerndoelstelling?
 • Welke grens mag ik zeker niet overschrijden tijdens de onderhandeling? En waarom?
 • Op welke punten wil ik me wel flexibel opstellen?

Herhaal deze oefening de volgende dagen, maar beeld u nu ook in dat uw klant of medewerker tegenargumenten geeft. Blijf uw positieve gevoel voor hem als persoon houden, terwijl u in uw film diverse (respectvolle) reacties uitprobeert. Dat doet u tot u een goed antwoord hebt gevonden op zijn weerstand.

D – day Dwing succes af met uw acties

Vlak voor de vergadering waarin u charisma wil voelen en uitstralen, bereidt u zich twee tot drie minuten voor. Herinner u het aangename warme gevoel van uw (nu) gezonde lichaam. Herinner u de momenten van tevredenheid. Herinner u de waardering voor de persoon of groep die u zal ontmoeten. Focus daarna op het doel dat u met hen wil bereiken. Ga nu de meeting binnen met dat gevoel en die focus.

Tip van de vakman

“Als u tijdens het uurtje sporten traint met een hartslag van 180 min uw leeftijd, moet u bij wijze van spreken nog net in staat zijn om een gesprek te kunnen voeren zonder buiten adem te raken. Met die hartslag zal uw lichaam na 20 minuten aangenaam warm beginnen aan te voelen. Om krampen te vermijden kunt u best voor u vertrekt een tablet magnesium nemen en veel water drinken voor, tijdens en na het sporten. Na de oefening bolt u gedurende minimaal vijf minuten uit, bijvoorbeeld al wandelend. Vergeet niet eerst aan uw arts te vragen of het sportschema goed is voor uw gezondheid. Nog een laatste tip: vertel niemand dat u deze charismaoefening doet en u zult verbaasd zijn over het succes dat u binnen de maand oogst. Mail me gerust uw successen door. Ik zal ze met veel plezier lezen.”

Dr. Paul Koeck

Download het volledig artikel: (pdf) Verwerf Charisma in 30 dagen