Het Coaching Programma

Onze Doelstelling

Wij bege-Leiden uw medewerkers naar een hoger niveau van Leiderschap !

Inleiding

Wij kiezen voor zelf-coaching – aangevuld met coaching – omdat je Leiderschap enkel ontwikkelt door eerst jezelf te leiden en te coachen. Zodra je jezelf kan leiden en coachen, weet je wat leiden betekent. Dan pas ben je in staat om anderen effectief te leren leiden en coachen. Coachteam ontwikkelde hiervoor een speciaal proces waarin de deelnemer zichzelf dagelijks een tiental minuten coacht, wekelijks een tweetal uren, en maandelijks een kleine twee uren samen met zijn Coachteam®- coach werkt.

Filosofie

De kern van onze filosofie is dat succes voor 90% het resultaat is van je gewoontes, en 10% van inspiratie. Deze innovatieve inspiratie, kan je maar ontwikkelen als je geest vrij is. En je geest is maar vrij als de dagelijkse operationele zaken routinematig verlopen. Daarom ontwikkelen wij eerst succesvolle gewoontes bij onze deelnemers en vervolgens, in een tweede fase, in de teams die zij leiden. Daardoor komt ruimte vrij in de teams en in de geest van de Leider. Na enkele maanden is de Leider

klaar om zijn creatieve inspiratie te ontwikkelen en
strategisch te leren denken en handelen. Door hun leiderschap en door hun voorbeeldfunctie,
dragen ze deze creativiteit later weer over op hun teams. Bovenstaande figuur Q(∑H) x Q(∑S) = Q(G) mensen organisatie output illustreert de 2° Wet van Coachteam: De kwaliteit “Q” van de som van de dagelijkse gewoontes “H” vermenigvuldigd met de kwaliteit “Q” van de strategie “S”, geeft de kwaliteit van je goudmijn “G” weer. Leiders hebben maar energie vrij om kwalitatieve strategieën te ontwikkelen in de mate dat dagelijkse operationele zaken op routine lopen en dus tot gewoontes verworden.

Wij ontwikkelen dus:

succesvolle inzichten tot vaardigheden en gewoontes, om vervolgens met de vrijgekomen creatieve inspiratie, betere & innovatieve strategieën te ontwikkelen, om je bestemming te bereiken: het scheppen van een goudmijn van toegevoegde waarde, door:

 1. leiders & mensen met de juiste gewoontes;
 2. juiste business strategieën en processen

Je Coachteam®coach begeleidt je door dit proces terwijl de deelnemer zichzelf dagelijks en wekelijks oefent totdat inzichten leiden tot vaardigheden en vaardigheden op hun beurt tot gewoontes. Deze gewoontevorming bereik je nooit door coaching zonder zelf-coaching. Daarom ontwikkelde Coachteam® een programma en een proces waar we de deelnemer door bege-Leiden met zelfcoaching, ondersteuning van je persoonlijke bege-Leider en onze eigen ontwikkelde online software tools.

Het Coaching Programma

1. Intake

Tijdens de eerste ontmoeting met de coach helpt de coach de deelnemer om SMART doelstellingen te formuleren en hieruit de top-3 prioriteiten vast te leggen.

Tegelijkertijd richt de coach zich reeds op enkele concrete vragen van de deelnemer zodat deze naar huis gaat met meerdere inzichten of technieken om gedurende de eerste dagen in de praktijk toe te passen. Elk inzicht wordt onmiddellijk getoetst aan de bruikbaarheid voor de deelnemer en bijgestuurd totdat een werkbare oplossing gevonden wordt. Dit motiveert de deelnemer reeds van in het eerste uur.

Na de sessie zal de deelnemer deze prioriteiten met zijn manager bespreken tot zowel de deelnemer als de manager deze doelstellingen 100% onderschrijven. Hierdoor wordt het engagement en de progressie van de deelnemer meetbaar en opvolgbaar.

2. Dagelijks

Dagelijks – bij het opstarten van zijn werkdag – besteedt de deelnemer enkele minuten om zijn focus voor die dag te kiezen i.f.v. zijn prioriteit v.d. week maand quartaal jaar. Hij stemt zijn actieplan en agenda van die dag erop af.

3. Wekelijks

Elke week, op een vast moment, plant de deelnemer een focussessie van 1 à 2 uur met zichzelf.
Dit bestaat uit drie luiken:

 1. kiezen van de focus van de week,
 2. prioriteitenplanning, weekplanning, tijdsbeheer,
 3. specifieke leerdoelstellingen en werkpunten uit de

coaching overlopen en evalueren aan de hand van de Coachteam progress tracker™

4. Maandelijks

E-voorbereiding: De deelnemer bereidt zijn leerdoelstellingen voor de volgende maandelijkse
werksessie met zijn coach online voor en evalueert de evolutie en vooruitgang van de voorbije
maand en koppelt deze terug aan de voorgenomen prioriteiten en doelstellingen.

Werksessie: De coach begeleidt de deelnemer gedurende een meeting van 90 à 120 minuten naar de volgende stap in zijn ontwikkeling van nieuwe gewoontes en bedrijfsstrategieën. Deze meeting kan naar wens van de klant gebeuren in onze kantoren, telefonisch, via webcam, e-mail of chat op een vast tijdstip.

E-samenvatting: De deelnemer vat binnen de 24 uur na deze werksessie zijn belangrijkste
leerpunten online samen voor een goede opvolging en evalueert de meeting.

5. Trimesterieel

Elk trimester, evalueren de deelnemer en zijn directe manager de vooruitgang en geven deze
meetbaar weer in de Coachteam E-coach®. Deze informatie wordt teruggekoppeld als input naar de maandelijkse sessies met de Coachteam®coach en sommige klanten kiezen zelfs om deze mee op te nemen als input voor de jaarlijkse eindevaluatie van de jaarobjectieven1.

6. Follow-up

1 Omwille van het beroepsgeheim van de coach, wordt deze evaluatie enkel door de deelnemer samen met zijn manager gehouden en de conclusies worden als feedback aan de coach meegedeeld om het proces efficiënter te helpen sturen.

Wanneer de deelnemer zijn nieuwe “n+1” niveau2 bereikt heeft, blijft zijn dagelijkse en wekelijkse zelf-coaching als een nieuwe gewoonte doorlopen maar schakelt het ontmoetingsritme met de Coachteam®coach, in onderling overleg, over naar trimesterieel en later zelfs semesterieel of jaarlijks. Door deze ondersteuning verankeren we de nieuwe gewoontes tot ze onuitwisbaar zijn. We merken dat ongeveer 50% van de deelnemers binnen de 3 jaar toe zijn aan hun volgende groeispurt. Indien gewenst kan dan de begeleiding tijdelijk opnieuw geïntensiveerd worden tijdens de volgende groeispurt of een speciale uitdaging.

Gebruikte Technieken

Een greep uit de aangeboden technieken zijn o.a.:

 • oplossingsgerichte vragen die de deelnemer helpen eigen inzichten te ontwikkelen
 • reflectie wordt een nieuwe gewoonte
 • focussen op de essentie
 • feedback leren
 • multimedia, webcam & video om non-verbale taal te analyseren en te trainen
 • mentorship voor het aanleren en overdragen van bedrijfsspecifieke expertise
 • succesmodellering van exceptionele key-performers
 • Coachteam®E-coach™: tientallen eigen ontwikkelde online E-tools helpen je je leerproces en vooruitgang vorm te geven

Geef een reactie